یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]