گاهی حتی سالها حرف زدن کافی نیست !
با بعضی ها باید به سکوت رسید ، به یک لبخند ، به یک نگاه !
رهایشان کرد،
و با اطمینان به دست طبیعت سپردشان .
طبیعتی که در آن هر حضوری ، سایه ای 
هر صدایی، پژواکی 
هر زهری ، پاد زهری
و هر عملی عکس العملی دارد.

باید گذشت ، رها کرد ، آرام بود و ایمان داشت،
که زندگی در دنیا بی حساب نیست...