یکم باران دوتا پای برهنه

سکوت کرده ام و به تو و اعجاز بارانت مینگرم این باران کافی است برای عاشق ماندن

خودت را...

آپلود عکس
برای داشتن خودتان بیشتر از داشتن هرکسی تلاش کنید

واقعیت این است که زندگی ما از لحظه ای شروع میشود که

سعی میکنینم تا انتهای خودمان برویم

وهرروز بیشتر از خودمان داشته باشیم

از خوبی هایمان از توانایی هایمان  خودتان رافتح کنید....[ دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 ] [ 08:44 ب.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]

دل است دیگر....


دل است دیگر گاهی دوست دارد خودش را پرت کند

به دنیای کسی که برای دنیای او نیست

دوست دارد خودش را آزار دهد

دوست دارد رویا بسازد با آدمی که حسرت میشود

دوست دارد دوست داشتنش را حتی بدون نشانی فرستنده

هرروز به دنیای تو ارسال کند

دل است دیگر و دچار خود آزاری ازنوع دردناکش.....


[ چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ] [ 11:05 ق.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]

رویا.........


همه چیز از رویاهایت شروع میشود

برای وصل کردن زندگی به حقیقت باید از رویا عبور کرد

برای گرفتن دست هم باید در رویای هم زندگی کنیم

برای داشتن نداشته هایمان باید رویا بسازیم

جرات کنیم رویا بسازیم خواب ببینیم

مردمی که خواب نمی بینند

محکوم به کابوس اند محکوم به بودن در خواب های دیگران

برای داشتن نقش هایی که خودشان انتخاب نمیکنند

هرشب روی رویاهایت آرام بگیر.......


[ سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 ] [ 11:42 ق.ظ ] [ فاطمه مهدیزاده ] [ نظرات() ]